Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Fairdog

Fairdog

Tijdens de goede en constructieve Algemene Leden Vergadering van 29 december jl. hebben de aanwezige leden unaniem aan het bestuur de opdracht gegeven om te onderzoeken of Cynophilia zich aan kan sluiten bij Fairdog, als ’sector-breed platform’. Begin januari heeft er een goed en constructief gesprek plaatsgevonden met de penvoerder van de stuurgroep van Fairdog.
Dit gesprek heeft ertoe geleid dat de aanvraag van Cynophilia om toe te mogen treden tot het platform aan de stuurgroep leden is voorgelegd. Deze stuurgroep leden (Dierenbescherming, KNMvD, ECGG en de Raad van Beheer) hebben in meerderheid de voordracht van de KNK Cynophilia ondersteund. Daaropvolgend zijn alle leden / deelnemers binnen dit platform gevraagd om hun mening. Onderaan dit artikel staan alle partners van Fairdog met hun logo vermeld.
De stuurgroep heeft Cynophilia toegezegd dat zij in de week van 8 februari a.s. nader geïnformeerd zal worden.

Cynophilia is ervan overtuigd, dat zij, als onafhankelijke kynologische vereniging, samen met de partners binnen Fairdog, een constructieve bijdrage kan leveren aan het fokken van gezonde (ras) honden. Er zal gestreefd worden om binnen de fokkerij de criteria waaraan een niet rashond zal moeten voldoen gelijk te trekken aan de eisen die gesteld worden aan de hond met een stamboom, met als uiteindelijk doel dat, zowel de rashond, alsmede de niet rashond, aan gelijke voorwaarden voldoen. Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd, waardoor zowel de ene maar ook de andere hond aan dezelfde gezondheidseisen zal moeten voldoen.

Als één van de drie oprichters van de Raad van Beheer keek Cynophilia uit om tot een goede samenwerking met de Raad van Beheer binnen het sector-brede platform van Fairdog te komen.
Aansluiten bij een breder verband om het statement van onze vereniging, dat geen enkel dier “mag lijden onder zijn uiterlijke verschijningsvorm,” meer en krachtiger te kunnen onderbouwen lijkt ons hierbij de juiste weg.

Juist als onafhankelijke kynologische vereniging wil Cynophilia de belangen van alle (ras)honden onder de aandacht brengen.

In haar persbericht van 5 februari jl. laat de Raad van Beheer weten dat de ontwikkelingen binnen Fairdog van de afgelopen twee jaar voor de Raad van Beheer niet de verwachte en gewenste voortgang hebben laten zien. Die conclusie is zeker terecht, maar slaat vooral op de Raad van Beheer zelf, die immers tot op het bot toe verdeeld is over de te volgen koers. Wij hoeven alleen maar te wijzen op het vroegtijdig vertrek van een bestuurslid in februari 2020 en het aftreden van twee bestuursleden in de AV van 5 september 2020, gevolgd door het opstappen van vijf bestuursleden na de bestuursverkiezing van de laatstgehouden AV.
De principiële discussie hierover werd de afgelopen paar jaar gedomineerd door het fokverbod dat de overheid aan een aantal kortsnuitige rassen had opgelegd, indien de ouder dieren niet aan de criteria van de minister voldoen.
Het is daarbij goed ons te realiseren dat het hier slechts om nog geen 5% van de stamboomhonden gaat, maar dat de houding en koers van de Raad van Beheer op termijn gevolgen zal hebben voor alle rassen.
De cruciale vraag daarbij is of de Raad van Beheer voor gezonde (ras)honden gaat en daarbij uiteindelijk de wet volgt of doet de Raad van Beheer dat niet. Kennelijk heeft het bestuur van de Raad van Beheer hierin haar keuze gemaakt en dat vervult Cynophilia met grote zorg.

Het op scherp zetten van de relatie met het ministerie van LNV, de faculteit diergeneeskunde, het ECGG en organisaties als de Dierenbescherming, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Dier en Recht e.a. lijkt ons buitengewoon kortzichtig.
De gevolgen daarvan zijn al merkbaar als het gaat om het sterk beschadigde imago van de Raad van Beheer en daarmee de rashond, de rasvereniging en de rashondenfokker.

De KNMvD zegt hierover op haar website:

“Voor dierenartsen staan de gezondheid en het welzijn van dieren voorop. Daar hoort logischerwijs de garantie bij dat er geen stambomen worden uitgegeven aan rassen met gezondheidsproblemen, die illegaal worden gefokt. Als een voorzitter van de Raad van Beheer – die notabene zelf dierenarts is – die garantie niet kan bieden, dan is dat ondermijnend voor het voortbestaan van gezonde hondenrassen. Dit conflicteert met de diergezondheid. Daarom kunnen wij als dierenartsen niet achter deze koers van de Raad van Beheer staan. Samen met de faculteit Diergeneeskunde zetten wij ons in vóór het behoud van rassen, maar dan wel gezonder.”

Wij kunnen uit de mailing van de Raad van Beheer aan haar leden van 5 februari jl. afleiden, dat onze vereniging door de stuurgroep uitgenodigd zal gaan worden om toe te treden tot het platform van Fairdog.

Wat wij zeer betreuren is dat de Raad van Beheer, waarvan wij altijd gedacht hebben dat zij zou staan voor het fokken van gezonde en sociale honden, op deze wijze uit een overlegstructuur stapt. Zeker in deze moeilijke en onrustige periode, waarin eendracht macht maakt, lijkt het ons uitermate belangrijk, ook richting overheid de gelederen gesloten te houden.
Bijzonder spijtig is dan ook dat de Raad zonder overleg met Cynophilia en zonder de mogelijkheid tot samenwerking in welke vorm dan ook zelfs maar te onderzoeken, gemeend heeft te moeten besluiten om uit Fairdog te stappen.
Een dergelijk verstrekkend besluit van algemeen kynologisch belang, zou onzes inziens op zijn minst afgestemd moeten worden met de leden.

Met gepaste nederigheid zal de KNK Cynophilia voortvarend de belangen van de gezonde (ras)hond in den brede binnen het platform Fairdog vertegenwoordigen. Wij hopen op een partnerwaardige samenwerking met alle deelnemers binnen dit platform en zien uit naar een open en constructieve samenwerking met de Raad van Beheer.