Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"
Algemene Voorwaarden K.N.K. Cynophilia

Algemene Voorwaarden K.N.K. Cynophilia

Algemene Voorwaarden K.N.K. Cynophilia

Artikel 1. Definities

 1. Cynophilia: K.N.K Cynophilia gevestigd te Nieuwehorne en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40533015.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Cynophilia een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Cynophilia een aanbieding daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan Opdrachtgever door Cynophilia ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en)/Producten aan te vragen dan wel te bestellen.
 5. Dienst: de specifieke dienst die Cynophilia met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld op de website https://www.cynophilia.nl/Cyno130, in de overeenkomst dan wel offerte.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen Cynophilia en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Cynophilia een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de bestelling inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na verzending door Cynophilia, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Cynophilia het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Cynophilia alleen bindend indien en voor zover deze door Cynophilia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Cynophilia heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Cynophilia.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst/Levering Product

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Cynophilia zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren dan wel het product leveren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Cynophilia dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Cynophilia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Cynophilia Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 5. Cynophilia heeft het recht producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Cynophilia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 6. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende omstandigheden. Wij zijn verplicht de opgege­ven leverdata zo veel mogelijk aan te houden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreffen dit echter nimmer fatale termijnen.
 7. Levering van producten geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, per email.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst/Product, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien Cynophilia, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Cynophilia gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Cynophilia tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Cynophilia zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle voor Cynophilia uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, ontwerpen, documentatie, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cynophilia.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Cynophilia toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Cynophilia door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van 10.000 euro per Cynophilia handeling betalen aan Cynophilia, onverminderd het recht van Cynophilia haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 7. Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Cynophilia te worden gebracht.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Cynophilia te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Cynophilia is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Cynophilia.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Indien de producten na afevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be‐ of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Cynophilia voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Cynophilia van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Cynophilia, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst verschuldigd is
 2. Aansprakelijkheid van Cynophilia voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van Cynophilia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cynophilia onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cynophilia ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cynophilia in staat is adequaat te reageren.
 4. Cynophilia is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Cynophilia meldt.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Cynophilia zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingen dienen vooruit te geschieden, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Cynophilia.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Cynophilia.
 4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. In bovenstaande gevallen heeft Cynophilia voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Cynophilia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Cynophilia of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook email, mits de identiteit en integriteit van de email voldoende vaststaat.