KNK Cynophilia
Het coupeerverbod revisited

Het coupeerverbod revisited

Inleiding

Er is enige beroering en onduidelijkheid ontstaan over de vraag in hoeverre honden met een gecoupeerde staart geweigerd mogen worden deel te nemen aan tentoonstellingen. Ofschoon men verschillend kan denken over de vraag of het wenselijk is de staart te couperen werd tweeënhalf jaar geleden klip en klaar besloten, dat wij ons volledig zullen conformeren aan de wet. Dat dit voor de eigenaren van jachthonden, die in de jachtpraktijk worden ingezet en daarbij in dichte dekking moeten jagen een besluit is dat men – juist ook vanuit een oogpunt van dierenwelzijn – zeer zal betreuren mag zo zijn. Wij kennen allemaal de beelden van honden met ernstig letsel aan hun staart. Aan de andere kant zijn er veel rassen die in het verleden aan de staart (en soms ook de oren) werden gecoupeerd vanwege een schoonheidsideaal. Dat daar paal en perk werd gesteld valt zonder meer toe te juichen. Het valt daarom zeer te betreuren dat voor jachthonden die aantoonbaar in de jachtpraktijk worden ingezet geen uitzondering is gemaakt, zoals dat in veel andere Europese landen wel is gebeurd. Maar uiteindelijk worden de regels door onze wetgever bepaald en daaraan zullen wij ons moeten houden.

De besluitvorming op 22 juni 2019

In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 22 juni 2019 kam onder agendapunt 9 (Voorstellen m.b.t. Regelgeving) onder 9 d. aan de orde het voorstel tot aanpassing/schrapping diverse KR artikelen t.a.v. couperen. Het bestuur gaf ter toelichting aan: “dat er de laatste jaren veel discussie was over het al dan niet toelaten van gecoupeerde honden op shows en andere kynologische evenementen. Tevens heeft de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) naar aanleiding van een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uit 2016 besloten strenger te gaan handhaven. Dit heeft de minister recentelijk (op 4 oktober 2018) eveneens aangekondigd. Om te voorkomen dat onze regels niet aansluiten bij die van de overheid, of erger, daarmee in strijd zijn, wordt voorgesteld om het gehele coupeerverbod uit het KR te halen. De wet staat namelijk hoe dan ook boven het KR, dus die geldt altijd. Van belang is dan wel dat we op de website van de Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl voldoende informatie over dit onderwerp verstrekken en desgewenst doorlinken naar RVO. “
Tot zover de toelichting die het bestuur van de Raad van Beheer gaf op het voorstel.

In de Algemene Vergadering werd blijkens het goedgekeurde verslag door het bestuur mondeling herhaald, dat het KR niet in lijn was met de wetgeving waardoor voorgesteld werd alle artikelen met betrekking tot couperen te verwijderen. “Zo kunnen we de wet volgen en hebben we geen tegenstrijdigheden in ons KR.“
Het voorstel tot aanpassing/schrapping diverse KR artikelen t.a.v. couperen werd bij acclamatie door de leden aangenomen en trad per 1 augustus 2019 in werking.

De website van de Raad van Beheer

In de toelichting op het besluit van 22 juni 2019 benadrukte het bestuur van de Raad dat wij vooral de website in de gaten moesten houden. Op de website van de Raad van Beheer wordt over het couperen opgemerkt (https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/regelgeving-couperen/):

“Zolang door inwerkingtreding van de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892) artikel 2.16 van de Wet Dieren niet is aangepast èn vervolgens een AMvB in werking is getreden waarin de Minister het tentoonstellingsverbod voor aan de staart gecoupeerde honden aanscherpt, blijft alles bij het oude. Dat houdt het volgende in:
Aan de staart gecoupeerde honden mogen NIET worden ingeschreven om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:

 • zij in Nederland geboren zijn en de staart anders dan vanwege een Diergeneeskundige noodzaak is gecoupeerd;
 • zij in het buitenland zijn geboren en in dat land van herkomst een wettelijk coupeerverbod geldt;
 • zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en na 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.

Aan de staart gecoupeerde honden mogen WEL worden ingeschreven om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:

 • zij geïmporteerd zijn en afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan, mits de hond gecoupeerd werd gedurende de periode dat de eigenaar (lees de fokker) ingezetene was van dat EU-land;
 • zij afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan waarvan de eigenaar (inschrijver) ingezetene is van dat EU-land;
 • zij (ongeacht hun herkomst), beschikken over een medische verklaring waaruit de diergeneeskundige noodzaak van die ingreep blijkt;
 • zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en voor 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.”

De Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892) is nog altijd in behandeling bij de Tweede Kamer en dus nog niet in werking getreden en dat zal ook nog wel even duren. Eerst moet de behandeling in de Tweede Kamer worden afgerond, dan volgt de behandeling in de Eerste Kamer en vervolgens moeten de AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) nog worden opgesteld en behandeld.

Dit betekent dat dat de Raad van Beheer zich tot de inwerkingtreding van de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892) en de daaruit voortvloeiende AMvB’s dient te conformeren aan haar eigen – nota bene door de Algemene Vergadering bekrachtigde – besluit van 22 juni 2019, hetgeen inhoudt dat aan de staart gecoupeerde honden moeten worden geaccepteerd om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:

 1. zij geïmporteerd zijn en afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan, mits de hond gecoupeerd werd gedurende de periode dat de eigenaar (lees de fokker) ingezetene was van dat EU-land;
 2. zij afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan waarvan de eigenaar (inschrijver) ingezetene is van dat EU-land;
 3. zij (ongeacht hun herkomst), beschikken over een medische verklaring waaruit de diergeneeskundige noodzaak van die ingreep blijkt;
 4. zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en voor 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.

Opmerkelijk is dat het tentoonstellingsreglement voor de (door de Covid 19 maatregelen geannuleerde) Kerst Winner Show de volgende bepaling bevat:

De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, geboren in welk land dan ook, NIET AAN DE OREN EN/OF STAART IS GECOUPEERD.

En dat kan natuurlijk voor wat betreft aan de staart gecoupeerde honden niet! Het besluit om de wet te volgen houdt – tot het moment dat die wet gewijzigd is – in dat de honden die voldoen aan één van de hiervoor onder a tot en met d genoemde voorwaarden toegelaten moeten worden tot de tentoonstelling. Dat volgt uit het besluit de Algemene Vergadering van 22 juni 2019, waarbij door de Raad van Beheer besloten werd geen eigen regels meer op te stellen voor het couperen, maar zich louter aan de wettelijke regels te houden. En op basis van die wettelijke regels moeten de hiervoor bedoelde honden nog altijd toegelaten worden op tentoonstellingen. Sterker nog, het weigeren van de deelname van honden met een legitiem gecoupeerde staart brengt met zich mee dat de vraag rijst of het CAC en/of CACIT dat in competitie is – en waar deze geweigerde honden naar mee zouden moeten kunnen dingen – nog wel afgegeven kan worden. Interessant is wat de FCI, als het gaat om internationale tentoonstellingen, daarvan vindt.

Wij hebben begrepen dat het bestuur van de Raad van Beheer aan de tentoonstelling gevende verenigingen heeft aangegeven, dat men zelf zou mogen beslissen of aan de staart gecoupeerde honden al dan niet toegelaten zouden mogen worden tot de tentoonstelling. Ook die ruimte had en heeft het bestuur van de Raad niet. Exposanten die willen inschrijven met een aan de staart gecoupeerde hond, die geweigerd wordt op basis van de hiervoor aangehaalde bepaling uit het tentoonstellingsreglement, hebben de mogelijkheid om daartegen een bezwaarschrift in te dienen en bij afwijzing daarvan beroep in te stellen bij de Geschillencommissie. Weliswaar kan tegen het tentoonstellingsreglement zelf geen bezwaar of beroep worden ingediend, maar indirect kan de Geschillencommissie daar wel een oordeel over geven door het beroep op de beslissing tot weigering van een exposant gegrond te verklaren.

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.